Generate standalone bots

Import a public template

../_images/Screenshot_54.png ../_images/Screenshot_55.png

Add new bot

../_images/Screenshot_56.png ../_images/Screenshot_57.png ../_images/Screenshot_58.png

Compile added bot

../_images/Screenshot_59.png

Execute compiled bot

../_images/Screenshot_60.png ../_images/Screenshot_61.png ../_images/Screenshot_66.png

Open output file

../_images/Screenshot_62.png ../_images/Screenshot_63.png

Deactivate a bot

../_images/Screenshot_64.png ../_images/Screenshot_65.png

White-label bots

../_images/Screenshot_108.png ../_images/Screenshot_109.png